Actualitat Notícies

Ayudes en matèria de comerç, consum i artersania

La Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat ayudes en matèria de comerç, consum i artersania per a l'exercici 2016. RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2016, del director general de Comerç i Consum (DOCV nº7880 de data 23/09/2016) http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/23/pdf/2016_7306.pdf

1. Podran ser subjectes beneficiaris els que es determinen en cada capítol del títol II d’entre els següents:

a) Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades de pimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, i que:
        a.1. Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la     Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d’artesà.
    a.2. Exercisquen o hagen d’exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats     següents de la Secció Primera, Divisió 6, de l’impost d’Activitats Econòmiques segons el Reial Decret Llei     1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234, 29.09.1990):

        – Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
        – Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
    En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

b) Agrupacions de comerciants o artesans

c) Associacions i federacions, o una altra forma d’unió d’associacions, de consumidors i usuaris inscrites en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen cap activitat econòmica.

d) Entitats locals

Requisits dels beneficiaris:

a) Estar legalment constituïts
b) No estar inclòs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la LGS.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l’AEAT) i de Seguretat Social.
d) No ser deutor per reintegrament de subvencions
e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en els capítols corresponents del títol II d’aquesta ordre.

© 2015 - Ajuntament de Xixona - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball