Respostes als dubtes més freqüents

 1. QÜESTIONS INICIALS
 2. LOCALS I ARRENDAMENTS
 3. PLA DE VIABILITAT
 4. FINANÇAMENT
 5. TRÀMITS I FORMES JURÍDIQUES
 6. IMPOSTOS
 7. QÜESTIONS LABORALS
   

QÜESTIONS INICIALS

És fàcil crear un nou negoci?

El principal error dels emprenedors és pensar que crear un negoci és fàcil. No basta només amb tenir una bona idea, sinó que també és necessària paciència per a posar-la en pràctica i estar disposat a defensar el projecte durant el temps que poden durar els preparatius i la paperassa. Tampoc és fàcil aconseguir finançament si no es disposa de suficient capital propi.

No obstant això, encara que les raons que duen a una persona a convertir-se en un emprenedor/a varien des de la necessitat de tenir un treball, fins a la recerca de la independència, al final tots/as els quals arriben al final de la carrera coincideixen en una cosa: l'esforç mereix la pena.

Com puc identificar idees de negoci?

La iniciativa o projecte de creació d'una empresa es genera a partir d'una idea que sorgeix de l'observació de la realitat econòmica que ens movem. En ella detectem possibles oportunitats de negoci que ens duu a la introducció en el mercat de determinats productes o serveis demandats per la societat que, o bé manca d'ells, o si els té, no cobreixen adequadament les seues necessitats.

Les idees de negoci deriven generalment d'una o vàries de les següents fonts:

 • La formació acadèmica dels promotors. És lògic que una persona que haja realitzat uns estudis determinats vulga canalitzar la seua carrera en l'exercici professional dels mateixos. Així, un arquitecte pot muntar un estudi d'arquitectura, un advocat un despatx d'advocats, etc.
 • L'experiència professional i laboral dels promotors. El coneixement d'un determinat sector i/o contar amb determinades habilitats tècniques, pot definir una idea de negoci. Per exemple, el cas d'un perruquer que després de treballar per compte aliè decideix posar una perruquería o un cuiner assalariat que obri restaurant propi.
 • Els viatges a l'estranger. Es tracta d'identificar idees de negoci que han funcionat en altres països i que poden tenir èxit en el mercat nacional de la mateixa manera o fent menuts canvis.
 • Els canvis socials del nostre entorn. Són idees que sorgeixen a mesura que canvia la societat, propiciades per l'envelliment de la població, la incorporació de la dona al mercat laboral, l'augment de la immigració... D'aquesta manera es creen empreses de catering, empreses que cuiden de xiquets i majors, locutoris, etc.
 • Les noves formes de viure l'oci. Idees sorgides de la detecció d'una demanda d'activitats d'oci, culturals i artístiques de major qualitat. Per exemple, empreses dedicades a l'ensenyament de tècniques de navegació, agències d'oci, cases i centres de turisme rural, tallers d'artesania i empreses agroalimentaries.
 • L'aplicació de les noves tecnologies. El desenvolupament d'internet està estimulant l'aparició d'empreses comercials i de serveis que utilitzen la xarxa com mitjà de treball.
 • Usos alternatius a productes: reciclatge de mobles, transformació de consumibles, etc.

No obstant això, la idea és només el començament de l'aventura empresarial.

Quins aspectes he d'analitzar per a determinar la viabilitat de la meua idea?

La capacitat que demostra l'emprenedor/a per a avaluar els aspectes importants de la idea llança una informació molt útil sobre el grau de maduresa i viabilitat de la mateixa.

Les variables que ha d'analitzar tot emprenedor/a son:

 • interès del mercat.
 • grau d'innovació.
 • factors empresarials.
 • grau de desenvolupament de la Idea.
 • cost de portar-la a terme.
 • competència.
 • protecció industrial.
 • factors d'influència de l'entorn (població, renda, nivell educatiu…).
 • disponibilitat de recursos.

Tinc una idea de negoci, quin és el següent pas?

El següent pas és l'elaboració del Pla d'Empresa, una eina de treball per a totes aquelles persones o col·lectius que vulguen engegar una iniciativa empresarial.

És un document escrit pels promotors del projecte i en ell estan arreplegats els diferents factors i els objectius de cadascuna de les àrees que intervenen en l'engegada de l'empresa.

Les utilitats del Pla d'Empresa són vàries:

 • Internament obliga als promotors del projecte a iniciar la seua aventura empresarial, amb uns mínims de coherència, eficàcia, rigor i possibilitats d'èxit, estudiant tots els aspectes de viabilitat del mateix, és a dir, obliga a 'posar els peus en el sòl'.
 • Externament és una esplèndida carta de presentació del projecte a tercers, que pot servir per a sol·licitar suport financer, cercar socis, contactar amb proveïdors, Administracions, etc.
 • A més, servirà de referència per a l'acció futura de l'empresa i com instrument avaluació de la marxa del negoci i de mesura dels resultats arribats.

Existeixen algunes dates més convenients, des del punt de vista fiscal, per a iniciar una activitat empresarial o professional?

Tenint en compte que la major part dels impostos són d'import anual, i que trimestralment cal fer declaracions liquidacions o pagaments fraccionats o a compte, existeix la mateixa obligació formal, a l'efecte de declaracions anuals, per a qui comença una activitat l'u de gener que per a qui ho fa el 30 de desembre, i les mateixes obligacions trimestrals per a qui inicia la seua activitat al principi o al final d'un trimestre.

Per això, en la mesura del possible, és aconsellable iniciar les activitats coincidint amb l'inici del període que corresponen les declaracions o liquidacions (principi d'any o, si no és possible, principi de trimestre).

En tot ja que els pagaments en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms són mensuals i la quota obeeix al mes complet, és sempre millor a principi que a la fi de mes.

Això ha de ser tingut en compte, sobretot, per a constituir societat, atès que en els Estatuts ha de constar la data d'inici d'operacions i no és aconsellable indicar una data en els estatuts i altra diferent en les declaracions fiscals.

LOCALS I ARRENDAMENTS

Com encertar amb la ubicació de la meua empresa?

Si vols que el teu negoci siga un èxit el primer que has de fer és dedicar-li temps, molt temps, a cercar el local on vas a instal·lar-lo. Trobar-lo és una tasca difícil perquè cal tenir en compte un gran nombre de variables i no només el cost del lloguer:

 • la grandària i característiques de la població propera al local
 • el poder adquisitiu dels clients potencials
 • la proximitat als clients
 • la proximitat a les fonts d'aprovisionament, als proveïdors.
 • l'accessibilitat, transports públics
 • la disponibilitat d'aparcament
 • l'existència o no de competència
 • la necessitat de reformes i/o adequació…

L'elecció del local per a instal·lar el negoci és una decisió bàsica. Cal cercar la localització adequada. La implantació ideal és aquella en la qual el local compleix el major nombre de variables de forma favorable per al negoci.

PLA DE VIABILITAT

Què és el pla d'empresa?

L'empresa comença la seua marxa empresarial en el moment que es desenvolupen per escrit les idees que es tenen en ment. El Pla d'Empresa és l'eina de suport per a totes aquells que volen engegar una iniciativa empresarial, arreplegant els diferents aspectes i objectius de l'empresa

Els emprenedors i menuts empresaris, han d'adequar la seua idea de negoci a la realitat, ja que tenir una genial idea t'acosta però no et garanteix l'èxit. El pla de negoci farà que es depure la idea, s'adapte al mercat i es definisca per a encertar amb el finançament necessari.

Aquestes necessitats i dificultats per a emprendre fan que molts es replantegen la seua idea de negoci, readaptant-la a les característiques que envolten al projecte sense deixar-se enganyar pel seu entusiasme.

La utilitat del Pla d'Empresa és doble:

 • Internament obliga als promotors del projecte a estudiar la viabilitat de la seua aventura empresarial amb uns mínims de coherència, eficiència, rigor i possibilitat d'èxit.
 • Externament és una esplèndida carta de presentació del projecte a tercers, servint com suport a l'hora de sol·licitar o cercar finançament aliè, nous socis, contactar amb proveïdors i administracions, etc.

La majoria dels plans d'empresa conté les següents seccions:

 • Identificació del Projecte
 • Pla de Màrqueting
 • Pla de Recursos Humans
 • Pla d'Inversions i Ubicació
 • Pla d'Operacions
 • Pla Econòmic Financer
 • Annexos

Com presentar una idea o projecte empresarial

A l'hora de presentar una idea o projecte empresarial ha de transmetre's entusiasme i convenciment pel seu engegada. Una bona preparació contribueix a augmentar la confiança de l'emprenedor i permet que es desenvolupe amb major naturalitat, el que li farà sentir-se més segur de si mateix i, en definitiva, negociar millor.

Hi ha una sèrie de punts sobre els quals cal treballar:

 1. Conèixer amb detall el projecte que presentarem. Serà de gran ajuda haver realitzat un eficaç Pla d'Empresa que arreplegue totes característiques del negoci.
 2. Determinar les necessitats empresarials. Una de les més esteses és la falta de finançament per a l'engegada del negoci. quina quantitat serà la necessària que complemente l'aportació pròpia, analitzar per a què es va a utilitzar i el moment que faria mancada, i les formules a utilitzar per a la seua devolució.
 3. Analitzar els productes financers més usuals i adequats (préstec, crèdit, leasing, renting…)
 4. Arreplegar informació sobre les vies de finançament existents en el mercat
 5. Valorar el risc de l'operació:

Cal ser molt convincent i per a això gens millor que dur la lliçó apresa i ser molt selectiu, utilitzant els arguments de major pes i no oferir una llista interminable d'arguments menors que podrien dificultar la claredat de la nostra posició. Convé anticipar les possibles objeccions i dubtes que l'altra part puga plantejar i preparar les respostes oportunes.

La preparació de la presentació és tan important com la presentació mateixa.

Com deu ser la presentació escrita del projecte empresarial?

No hem de considerar que només el contingut és fonamental sinó que també cal parar esment a la forma.

Cal tractar en tot moment de posar-se en el lloc de la persona que va a llegir el document i imaginar que no sap gens de la nostra idea. Per a això, hem d'evitar donar coses per descomptat i explicar-nos amb la major claredat possible.

Quin és la diferència entre inversió i despesa?

La inversió és tot aquell bé que necessitem comprar per a obtenir les infraestructures i equips necessaris per a iniciar i mantenir l'activitat. La despesa fa referència als desemborsos que es realitzen al llarg de l'exercici de l'activitat empresarial. Podíem considerar-los com les eixides corrents de capital. Per exemple, la compra d'un vehicle seria una inversió, però la gasolina, les assegurances, les reparacions… són despeses.

Saps com és cabdal inicial necessari?

El Pla d'Inversió arreplega els elements necessaris per a l'engegada i inici de l'activitat empresarial , però quan es pregunta als emprenedors si creuen saber el capital necessari per a l'engegada del seu negoci i si saben en quin ho van a invertir, responen de forma afirmativa en la majoria dels casos. I el que sol ocórrer és que s'ha calculat només l'actiu fix (inversions), oblidant les existències inicials, les despeses de constitució, les taxes i llicències, la tresoreria inicial (Caixa i bancs), la propietat industrial i registres, les aplicacions informàtiques, etc.

A més se solen calcular els sous sense incloure el % de la Seguretat Social, o no solen descomptar l'IVA dels productes a facturar com ingressos, i sempre solen sorgir despeses imprevists amb els quals no s'han contat.

S'ha de tenir una previsió de liquiditat de l'empresa i conèixer les necessitats de finançament a curt termini (no només a llarg). S'analitzaran d'una banda els ingressos que es preveuen tenir i, d'altra banda, les despeses necessàries de funcionament. Una vegada tots junts, hem de veure el resultat mes a mes durant el primer any per a anar veient el benefici o pèrdua. Açò permetrà controlar la Tresoreria, qüestió essencial en tota empresa i particularment en les noves, on és vital tenir recursos líquids.

Què és un pla econòmic financer?

Des del pla econòmic financer, s'avaluarà, de forma més ajustada, la quantitat de diners requerits per a l'engegada del projecte, descrivint en quin es va gastar, i com i quan es van a poder plantar cara a les devolucions.

La falta de liquiditat en els primers mesos d'activitat, és desgraciadament una realitat, i es deu fonamentalment a l'optimisme amb que es projecten els ingressos i la dolenta planificació de les despeses inicials.

Quan una empresa és rendible?

Quan els ingressos són majors que les despeses. No obstant això, no hem de quedar-nos en la comprovació en un moment donat, sinó avaluar la possible evolució de la rendibilitat en el temps. Per exemple, és bastant normal que una empresa no siga rendible durant els dos primers anys però que a partir d'aqueix moment ho siga, i molt.

Quina diferència hi ha entre liquiditat i rendibilitat?

La liquiditat ens mostra la capacitat del negoci de plantar cara als pagaments. De forma simplificada, pot vindre reflectida pels diners que tenim en Caixa i Bancs. No obstant això, la rendibilitat indica la relació existent entre els ingressos i despeses.

Per exemple, si les meues vendes (ingressos) superen a les meues compres (despeses) però he de pagar als meus proveïdors (pagaments) abans del que cobraré dels meus clients (cobraments), puc dir que el meu negoci és rendible (ingressos - despeses) però que pot presentar problemes de liquiditat (cobraments - pagaments en un moment donat). Aquests problemes de Tresoreria, si són puntuals, poden resoldre's, recorrent a finançament extern, per exemple amb un compte de crèdit.

Si són permanents, el que reflecteix en una falta d'adequació entre els terminis de pagament i de cobrament, amb la qual cosa seria necessari replantejar-los i intentar negociar amb clients i proveïdors.

Quin preu han de tenir els meus productes i/o serveis?

Quan el que es ven és un servei personal, és difícil calcular el preu al que es cobra una hora de treball. Cal prendre com referència al mercat.

Per altra banda, moltes vegades és desaconsellable entrar en una guerra de preus per a captar clients ja que un competidor més gran serà capaç d'aguantar el pols durant més temps.

Com es pot saber el preu de mercat d'un producte?

Hi ha diverses formes d'aconseguir-lo. Tot dependrà si són preus establits pel mercat en subhastes (peix, vegetals,...) o si és regulat (pa, llibres, medicaments...) o si és lliure (encara que pot ser controlat per un grup o establit entre una oferta molt àmplia). No obstant això el preguntar a establiments en marxa és la millor de les font d'informació.

Em pose un sou o viu del benefici?

Són molts els/as emprenedors/as que pensen que el negoci generarà suficients ingressos com per a viure amb tranquil·litat. No obstant això, durant els primers anys les pèrdues són una mica habitual, pel que millor és posar-se un 'sou', així es conta amb ingressos personals fixos i estables.

Per altra banda, per a analitzar la viabilitat real d'un negoci és convenient considerar el que necessita el negoci per a subsistir. Per tant, com el negoci necessita de la participació de l'empresari autònom, és recomanable considerar un import com salari.

Com s'estableix la jornada de treball?

Generalment els Convenis col·lectius estableixen una jornada setmanal o anual, i, pràcticament en tots els casos, indica que la jornada màxima ha de respectar-se "en còmput anual".

És per això que, pràcticament en tots els sectors, es pot fer una distribució anual de la jornada. Aquesta distribució anual permetrà major intensitat de treball en èpoques de temporada alta, i disminuir la intensitat en èpoques més baixes, sempre obtenint del treballador la prestació màxima des del punt de vista legal, i obtenint el treballador períodes de merescut descans sense que l'empresa patisca perjudici algun.

En tot cas, la jornada ordinària no podrà excedir de 9 hores diàries.

Quin és el cost total d'un/a treballador/a?

El cost és el del sou més les càrregues socials (Seguretat Social). En aquells casos que el treballador haja d'efectuar desplaçaments o efectuar menjars fora del seu lloc habitual, caldrà compensar-li les despeses que per això incórrega.

Seguint un exemple d'un treballador que perceba un sou brut mensual de 1.000 euros, les seues càrregues socials seran les següents aportacions de l'empresari:

al Règim General de la Seguretat Social: 23,6%
a la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals: 0,99%
per atur: 6%
FOGASA: 0,4%
Formació Professional: 0,6%
TOTAL CÀRREGUES SOCIALS = 31,59%

D'aquesta manera, el treballador de 1.000,000 euros bruts mensuals suposa un cost per a l'empresa de:
14.000,00 euros de sou (12 mensualitats més dues pagues extraordinàries)
+ 4.422,60 euros (31.59% de 14.000,00)
= 18.422,60 euros

Què és un DAFO?

Un DAFO és una quadre que es forma amb els punts forts i febles del projecte. El nom DAFO ve de les inicials: Debilitats (punts febles interns de la meua empresa) Amenaces (punts febles que provenen de factors externs a l'empresa que no controle) Fortaleses (punts forts interns de la meua empresa) i Oportunitats (oportunitats que m'ofereix el mercat).

Debilitats
Amenaces
punts febles interns de la meua empresa
punts febles que provenen del mercat
Fortaleses
Oportunitats
punts forts interns de la meua empresa
oportunitats que m'ofereix el mercat

Què és una franquícia?

Podem dir que és un contracte que un empresari, el franquiciador, que explota determinat tipus de negoci, cedeix a altre empresari els seus coneixements, publicitat, imatge de marca, etc. De manera que el franquiciado es limita a posar els mitjans (personal, local, maquinària, recursos financers, etc.), que s'utilitzaran d'acord amb les instruccions del franquiciador i sota la marca d'aquest. El franquiciador percep uns diners en concepte de "cànon", i el franquiciado obtindrà els beneficis de l'explotació del negoci.

La marca eclipsa els atributs distintius del franquiciado qui, en definitiva, passa a ser un nero "executor" del saber fer del franquiciador.

El contingut d'aquest contracte no ve explícitament regulat en cap norma, pel que la seua regulació es deu a la voluntat de les parts i a la pràctica mercantil.

No obstant això, com el franquiciador posseeix coneixements que el franquiciado no té, la legislació tracta de protegir al franquiciado perquè no es produïsquen abusos del franquiciador basats en el coneixement d'aquest.

Per això existeix una lleugera regulació de la franquícia, si bé es refereix a aspectes formals i administratius, més que a aspectes de contingut de contracte. Aquesta regulació legal és l'establida en l'article 62 de la Llei 7/1996 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, que indica:

 1. Per la franquícia se cedeix el dret a l'explotació d'un sistema propi de comercialització de productes o serveis.
 2. Qui desitgen ser franquiciadors a Espanya haurien d'inscriure's, si escau, en el Registre que a aquest efecte podran crear les Administracions competents.
 3. Amb una antelació mínima de 20 dies a la signatura del contracte o al lliurament de qualsevol pagament, el franquiciador haurà d'haver lliurat al franquiciado la informació necessària perquè aquest puga decidir lliurement i amb coneixement de causa la seua incorporació a la xarxa de franquícia.

Què hem de considerar a l'hora de decidir-nos per un negoci de franquícia?

 • Conèixer amb exactitud en què consisteix una franquícia.
 • Assegurar-nos que serem capaces de sotmetre'ns a les normes que dictarà el franquiciador i d'adaptar-se a la disciplina de grup.
 • Assumir la responsabilitat que suposa l'engegar un negoci i els riscos que d'ell es poden derivar.
 • Establir quins són les nostres capacitats i preferències a fi d'arribar a triar el sector i l'activitat més adequada a les nostres circumstàncies.
 • Realitzar una exigent selecció de l'ensenya de franquícia entre les existents en el sector que haja seleccionat.

FINANÇAMENT

Para què necessite els diners?

El finançament és necessària per a la inversió inicial i les despeses de posada en funcionament, però també és recomanable tenir en compte les despeses fixes corrents (autònoms, llum, telèfon, lloguers, Hisenda…) dels primers mesos en els quals és més que probable que la xifra d'ingressos siga molt baixa.

Com aconseguisc els diners?

A l'hora de finançar el projecte, la millor font són els Bancs i Caixes encara que per a això calga contar amb un aval.

Altra possibilitat és intentar cercar un soci i/o inversor.

Què he de tenir en compte per a demanar un préstec per a finançar la meua activitat?

Primer de tot és necessari tenir resposta a les següents preguntes:

 • Quina quantitat necessite realment?
 • Para quina ho necessite? No és el mateix necessitar diners per a pagar a proveïdors que per a comprar una màquina.
 • Quina capacitat es té o es pot tenir per a retornar-lo? Cal tenir una idea de quants diners es pot retornar al mes.

Una vegada respostes aquestes preguntes, i a l'acudir a l'entitat financera, què hem de preguntar?:

 • Quines garanties o avals exigeixen per a concedir-nos el préstec? Com norma habitual s'exigeix que altres persones ho garantisquen, per exemple amb la nòmina d'algun familiar).
 • Quin tipus d'interès ens van a cobrar?
 • Amb quina periodicitat anem a haver de retornar el préstec (quotes mensuals, trimestrals, etc.)?
 • Quant hem de pagar en cada quota?
 • Quin termini ens donen per a retornar-lo tot?
 • Quines despeses ens van a cobrar per concedir-nos el préstec (comissió d'obertura, despeses d'estudi, etc.)?
 • Existeixen despeses addicionals si decidim cancel·lar el préstec pendent abans que finalitze?

Quina quantitat sol·licite?

Sempre és important aportar fons propis, almenys un 20 o 30% de les necessitats d'inversió. El pagament mensual del préstec sol·licitat sempre serà menor que si sol·licitem el 100 % tenint en compte que, en tot cas, la devolució s'haurà de fer tant si el negoci ix avant com si s'enfonsa.

Per altra banda, tampoc és convenient invertir tots els fons propis, ja que és aconsellable mantenir una part del capital com matalàs davant possibles necessitats imprevistes de liquiditat.

A més de l'interès, quins són els costos d'obtenir finançament bancari?

El cobrament de comissions és lliure, cada entitat pot fixar lliurement les seues condicions i tarifes, fins i tot pot determinar si les cobra completes o només un percentatge depenent dels clients. Però, en tot cas, les entitats estan obligades a informar al Banc d'Espanya de les seues tarifes i comissions. Aquestes solen ser:

 • Comissió d'Obertura
 • Comissió d'Estudis
 • Comissió de Seguiment i Cobrament
 • Comissió de Tancament i Cancel·lació Anticipada
 • Comissió de Subrogació
 • Comissió per Disponibilitat
 • Comissió d'Excedit

Altres Despeses poden ser les despeses de taxació, segur, notari, Registre, Segur d'incendis i danys, Imposat de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (substitutiu de l'IVA en el cas d'adquisició d'immobles o béns de segona mà), despesa de Gestories, Fedatari públic…

Quines garanties ens poden demanar al sol·licitar un préstec?

 • Préstecs amb garantia personal: Es concedeixen atenent exclusivament a la solvència personal del beneficiari o d'alguna altra tercera persona com avalista.
 • Préstecs amb garantia real: Se subjecta la bona fi de l'operació a determinats béns, mobles o immobles, pel que poden subdividir-se en:
  • Préstecs amb garantia hipotecària, en els quals se subjecta al compliment de l'obligació béns immobles.
  • Préstecs amb garantia pignoraticia, en els quals s'assegura el pagament del préstec amb un bé moble donat en peça.

Què és el període de manca en un préstec?

Al sol·licitar una operació financera, és possible que l'entitat ens oferisca la possibilitat que durant un cert temps paguem només els interessos del mateix i no l'import corresponent al préstec, fins i tot pot ser que no paguem gens durant el primer any; açò és el que es denomina període de manca.

Com contrapartida l'operació s'encareix considerablement perquè a l'acabar el període de manca les quotes a pagar seran més altes.

Aquesta opció serà recomanable quan tinguem dificultats de liquiditat en l'inici de l'operació.

Què és un compte de crèdit?

Quan l'empresa es troba amb insuficiència de liquiditat sol recórrer als crèdits bancaris a curt termini.

Un Compte de Crèdit és un producte mitjançant el quin, amb el suport del compte corrent, es posa a la disposició del client un crèdit. La durada del compte de crèdit sol ser anual, encara que renovable. AL venciment, el crèdit no ha d'estar amatent per a la seua possible cancel·lació.

Solen formalitzar-se en una Pòlissa de Crèdit i la principal diferència entre el finançament a través d'un préstec o d'un crèdit resideix que en el cas del préstec es paguen interessos per la totalitat de la quantitat sol·licitada, mentre que en un crèdit, els interessos es paguen únicament per la quantitat efectivament amatent.

Què és el leasing?

Els béns objecte de cessió són equip o immobles destinats a finalitats empresarials o professionals. AL final del contracte, el client disposa d'una opció de compra per a adquirir el bé per un valor residual que normalment coincideix amb l'import d'una quota.

El leasing és un instrument senzill per a accedir a l'ús dels béns per a qualsevol activitat empresarial o professional, ja que permet finançar fins al 100% del valor d'adquisició.

Mitjançant el pagament d'una quota mensual durant un termini determinat, la companyia de leasing lloga el bé a l'arrendatari. AL finalitzar el contracte, i, segons la modalitat de leasing, es cancel·larà l'arrendament, es renovarà o l'arrendatari exercirà l'opció de compra, que és el més habitual.

El leasing evita al client el pagament de l'IVA de la compravenda, que corre a càrrec de l'entitat de leasing. Aquest aspecte és especialment interessant en operacions d'imports elevats, ja que el client tardaria bastant temps a recuperar l'IVA.

El principal avantatge que presenta l'arrendament financer enfront d'altres fórmules de finançament és el seu favorable tractament fiscal, doncs les quotes de leasing són fiscalment deduïbles, el que suposa d'una amortització accelerada de les inversions.

En el cas d'empresaris acollits al règim d'estimació objectiva (mòduls) no poden gaudir de l'avantatge de la deducció de les quotes de leasing com despesa, donada la naturalesa d'aquest règim tributari (el benefici benvolgut és independent del volum d'ingressos i de despeses).

Què és el renting?

El renting és un servei integral a mitjan i llarg termini de lloguer de béns d'equips o vehicles turismes.

Mitjançant el pagament d'una quota fixa mensual durant un termini determinat la companyia de renting garanteix l'ús i gaudi del bé i es compromet a prestar diferents serveis addicionals per a la seua utilització, En una sola quota s'inclouen els serveis de manteniment, reparacions, impostos, segur, etc.

Abans de la finalització del contracte, l'usuari i la companyia acorden la renovació o no de l'operació. Si no es renova, el contracte acaba amb la devolució del bé enfront del leasing en el qual es pot adquirir pel que al final del contracte el bé passa a ser propietat del proveïdor.

Els avantatges més destacables són:

 • Utilització del bé sense realitzar desembors per la totalitat de la inversió.
 • El lloguer és, per pròpia definició, despesa fiscalment deduïble.
 • Millora la liquiditat de l'empresa, no han de realitzar-se grans desemborsos.
 • Permet adaptar l'empresa als constants canvis que exigeix l'evolució tecnològica del mercat.

Puc finançar la meua empresa amb subvencions?

Les subvencions poden ser de molts tipus i finançar gran varietat d'elements (inversions, interessos de préstecs, etc.). No obstant això, i de forma genèrica, és convenient prescindir d'elles a l'avaluar la viabilitat d'un negoci, ja que:

 • Quan se sol·licita, no sabem si ens la van a concedir o no, ja que és l'organisme que l'ofereix el qual avalua si complim o no els requisits exigits.
 • Tot i que complim els requisits, pot ser que no quede suficient dotació pressupostària per a plantar cara a totes les sol·licituds.
 • Sempre transcorre un temps des que se sol·licita fins que es comunica la concessió o denegació. I si ens la concedeixen, sempre transcorre un temps fins que la cobrem.
 • En molts casos, la subvenció es rep només després d'haver realitzat la inversió i/o la despesa i haver-los pagat.

Atès que les necessitats de finançament d'un negoci no només vénen determinades per l'import sinó també de moment en el qual podem disposar aqueixa quantitat, en general és convenient considerar la subvenció com una ajuda extraordinària i, com a tal, incerta (bé en temps, bé en quantitat).

Què significa que una subvenció es concedeix "a fons perdut"?

Les ajudes o subvencions a fons perdut són aquelles que, una vegada concedides i complits els requisits i obligacions que si escau deriven de la concessió, no comporten l'obligació de devolució per part del beneficiari de les mateixes.

Es pot cobrar tot l'atur per a obrir un negoci?

Per a poder percebre el pagament únic de la prestació per atur és necessari, en primer lloc que es tinga dret al cobrament de l'atur. Per tant, quedarien excloses aquelles persones que es troben en una situació d'atur per baixa voluntària.

Una vegada sol·licitat el dret a la prestació per atur (no fa falta tenir-lo reconegut) es podrà sol·licitar el pagament únic, sempre que queden més de tres mensualitats pendents per cobrar.

Si el/l'aturat/a se va a donar d'alta com empresari individual (autònom) o va a crear una Comunitat de Béns o Una Societat Civil, podrà obtenir fins a un 40% del total de la prestació que li quede per cobrar, abonant-se la resta mensualment a càrrec de les quotes de la Seguretat Social corresponents al Règim Especial d'Autònoms.

Es podrà obtenir fins al 40% sempre que es justifique que la inversió a realitzar és igual o superior.

Mai cal donar-se d'alta com Autònom abans de sol·licitar el pagament únic, doncs en aquest cas, el dret a la prestació per atur es paralitza i per tant no es té dret a sol·licitar el pagament únic. Una vegada sol·licitat podem donar-nos d'alta com Autònom sense haver d'esperar a l'aprovació.

Cal tenir en compte que una vegada aprovat el pagament únic, l'INEM concedirà un mes per a acreditar l'alta efectiva com autònom/a i justificar les inversions per a les quals va sol·licitar el 40%.

Com es negocia amb un banc?

Cal saber planificar el moment idoni per a iniciar les negociacions i no acudir a les entitats financeres amb presses i la urgent necessitat d'obtenir els diners.

Per a evitar-lo és convenient tenir un calendari d'acció amb els temps necessaris en una negociació amb vista a tenir tancat l'acord en les dates oportunes. Si calculem amb certa folgança els temps, disposarem d'una millor posició per a negociar amb una postura més sòlida.

Cal evitar negociar amb presses, quan el temps constreny, ja que la nostra posició negociadora seria molt feble, del que es podria aprofitar l'altra part.

Si no hi ha més remei que negociar amb presses, caldrà tractar per tots els mitjans que l'altra part no perceba aquesta urgència.

Quins són les fases d'una bona negociació?

 • Preparar la informació per a la presentació. Conèixer amb detall el projecte que anem a defensar i convèncer, pel que caldrà definir les necessitats empresarials d'inversió.
 • Desenvolupament de la Presentació: cal planificar des de l'exposició que es fa del projecte fins al moment adequat per a presentar-lo. Es tracta d'un intercanvi d'informació per a arribar a un acord pel qual valorar les característiques, tàctiques i estratègies pròpies d'una negociació.
 • Acord i Seguiment: Abans de donar per tancat un acord cal cerciorar-se que no queda cap cap solt. És freqüent que una vegada que s'arribe a un acord, les parts es relaxen. No obstant això, aquest seria el moment de fer justament al contrari, valorant detingudament les condicions de l'acord i romandre molt atents que l'arreplegat i acordat es complisca.

Cal treballar amb un només banc o amb varis?

Treballant amb una sola entitat, t'arrisques que davant situacions de pagaments imprevists et quedes sense ajuda. Operant amb varis, sempre algun pot cobrir-te amb aqueixa lletra no prevista, repartint el risc.

Hem d'analitzar el major nombre d'entitats i no deixar-nos guiar només perquè siguen més o menys conegudes, ja que en l'actualitat existeix una gran competència pel mercat de les PYMES.

A l'hora de triar un banc, en quin ens hem de fixar?

Hem de fixar-nos fonamentalment en les següents característiques per a decantar-nos per una o altra entitat:

 • Que conte amb una oferta variada de productes i serveis per si els haguérem d'utilitzar en algun moment.
 • Ajustat cost dels productes i serveis a les necessitats de l'empresa.
 • Sucursal pròxima a la nostra seu ja que sempre és bé mantenir un contacte directe i personal.
 • Que l'entitat complisca amb la legislació bancària, evitant els cridats 'quiosquets' financers. És aconsellable visitar la web del Banc d'Espanya per a conèixer la situació de les entitats financeres (www.bde.es).
 • Que facilite l'operativitat i senzillesa a l'hora de realitzar les gestions.
 • Que conte amb un servei eficient de banca electrònica, que ens permeta estalviar gestions i temps.
 • Que tinguem atenció personalitzada, evitant que cada dia ens atenga una persona distinta.
 • Que facilite informació transparent i fiable de les nostres operacions.

TRÀMITS I FORMES JURÍDIQUES

Si no vaig a tenir socis, Quin tipus de forma jurídica he d'adoptar?

Per als emprenedors que comencen amb pocs recursos és recomanable establir-se com autònom/empresari individual. Quan el negoci enlairament, el millor és convertir-se en una Societat Limitada.

Quin nom tindria la meua empresa si sóc empresari autònom?

Els empresaris individuals utilitzen el seu propi nom i NIF per a facturar en els seus negocis, i els proveïdors els facturen d'igual forma. Sí poden, si ho desitgen, obtenir un nom comercial, havent de realitzar els mateixos tràmits que si es tractaren de societats: assegurar-se que el nom triat no està sent utilitzat i 'reservar-lo' en el Registre Nacional de Patents i Marques.

Diferències entre el règim general de la seguretat social i el règim especial de treballadors autònoms

Cada vegada s'aproximen més, reduint les seues diferències, que, en l'actualitat, bàsicament són les següents:

 • El Règim d'Autònoms no té atur. Això suposa una menor cobertura, però també un menor cost (al voltant d'un 8% com mitjana sobre la base de cotització). No obstant això des de la promulgació de la Llei 32/2010 i el Reial decret 1541/2011, l'autònom, de forma voluntària, amb una sobrecotització d'un 2,20% addicional, pot acollir-se a la prestació per cessament d'activitat de forma involuntària (Veure Quadern Afic nº 7).
   
 • En el Règim General la base de cotització ve constituïda pel sou que percep el treballador, mentre que en el Règim d'Autònoms és el propi autònom qui decideix la base de cotització i en conseqüència, les quotes que va a pagar. Evidentment, a menor quota, menor cobertura, atès que la base de cotització serà el punt de partida per al càlcul de les diferents prestacions. Això explica la generalització que els autònoms tinguen jubilacions més baixes que les d'alguns dels seus treballadors: simplement han cotitzat conformement a bases inferiors a les corresponents als salaris que van pagar a eixos treballadors.

Es pot constituir una societat limitada sense aportar diners?

Si. Podem aportar altres elements no dineraris, sempre que, efectivament, tinguen valor i siguen útils a l'activitat econòmica a desenvolupar. Aquests elements haurien d'estar perfectament identificats en l'escriptura de constitució de la Societat, i el seu valor haurà de constar en la pròpia escriptura (encara que no fa falta que s'aporte factures, ni informes pericials, ni taxacions).

Del valor responen els socis que constitueixen la societat.
 

Com triar el nom de la societat?

El primer pas a l'hora de constituir una Societat és registrar el nom de la mateixa. Per a això, cal sol·licitar al Registre Mercantil Central la certificació conforme aquest nom (o altre similar) no està prèviament registrat.

El tràmit de registre a realitzar permet que en cada sol·licitud s'incloguen tres noms distints per ordre de preferència, perquè, en cas que el primer siga rebutjat, s'intente registrar el segon i si no, el tercer.

Per a registrar el nom de la seua futura Societat, pot demanar com primera opció el nom que al principi haja triat, i com segona i tercera opció, el mateix nom seguit d'una o diverses paraules que ho diferencien de noms iguals o semblances ja registrades.

Cal triar bé les paraules que s'afigen ja que hi ha una sèrie de paraules que el Registre Mercantil no considera com diferenciadores.

Pot consultar els criteris seguits pel registre Mercantil per a concedir denominacions o la llista de paraules que no es consideren diferenciadores.

Un exemple de sol·licitud podria ser :

 • 1ª opció: DOM MONI, S.L.
 • 2ª opció: DOM MONI ALIMENTACIÓ, S.L.
 • 3ª opció: DOM MONI DOLÇOS I SALATS S.L.

Els socis i administradors de societats, han de donar-se d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms de la seguretat social?

Estaran obligatòriament inclosos en el Règim Especial d'Autònoms qui exercisquen les funcions d'adreça i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix tal circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la meitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concórreguen algunes de les següents circumstàncies:

 1. Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus serveis estiga distribuït entre socis, amb els quals convisca, i a qui es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
 2. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part del mateix.
 3. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions d'adreça i gerència de la societat.

En els supòsits que no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

Quina responsabilitat tenen els socis i els administradors de les societats?

Els socis no responen dels deutes de la societat: la seua funció és aportar un capital i reunir-se, almenys una vegada a l'any, per a controlar la marxa de la societat.

No obstant això, els Administradors gestionen la societat. Això vol dir que gestionen el capital que van posar els socis, i realitzen constantment activitats que poden comprometre interessos d'altres persones (clients, proveïdors, treballadors, etc.).

D'aquesta manera, els administradors han d'exercir el seu càrrec amb professionalitat. De no fer-lo així poden incórrer en responsabilitat personal i passar a respondre personalment dels deutes socials. Aquest és el sentit de, per exemple, l'article 105.5 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, que obliga als Administradors a convocar als socis per a decidir liquidar la societat si aquesta funciona mal i hi ha risc de no poder atendre els pagaments quan la societat comença a perdre el seu patrimoni per pèrdues.

Perquè se sol aconsellar als empresaris o als administradors de societats que facen separació de béns amb els seus cònjuges?

El règim econòmic matrimonial general és el de ganancials. Això vol dir que, quan es contrau matrimoni, cada cònjuge continua sent propietari dels béns que era titular. A partir del matrimoni, els guanys (i d'ací el nom de ganancials) que produïsca cada cònjuge seran propietat comuna del matrimoni. En aquest règim, la responsabilitat pels deutes de l'empresari serà la següent:

 • Els BÉNS PRIVATIUS de l'empresari responen en tot cas dels deutes de l'empresa.
 • Els GUANYS GENERATS PER L'ACTIVITAT empresarial, responen, també, en tot cas.
 • Els RESTANTS GUANYS responen dels deutes de l'empresa, llevat que l'altre cònjuge s'opose expressament a això, fent constar la seua oposició en el Registre Mercantil.
 • Els BÉNS PRIVATIUS de l'altre cònjuge, solament respondran si aquest cònjuge així ho consenteix expressament fent constar aquest consentiment en el Registre Mercantil.

Aquest règim de responsabilitat dels guanys és bastant complex a l'hora de formalitzar l'oposició per part del cònjuge que no està d'acord en la responsabilitat general dels guanys, així com a l'hora de fitar quins béns són de quina classe.

És per això que freqüentment s'opta per una solució més senzilla, consistent en, simplement, substituir el règim econòmic matrimonial de ganancials pel de separació de béns, el que poden fer els cònjuges en qualsevol moment en presència de Notario atorgant capitulacions matrimonials. Amb això els béns generats per cada cònjuge després de contraure matrimoni pertanyen a qui els va generar, i les despeses comunes del matrimoni se suporten pels dos cònjuges d'acord amb les proporcions o sistema que en les pròpies capitulacions acorden.

Cal dir que tot el que hem comentat s'aplicarà també als Administradors de Societats quan adquirisquen responsabilitat personal pels deutes de la societat (en determinats casos de negligència), doncs l'Administrador respon com l'empresari, segons el Codi de Comerç.

No obstant això, a partir del 25 d'abril de 2008, amb l'entrada en vigor de la Llei 10/2007 de Règim Econòmic Matrimonial Valencià, els matrimonis que es contraguen quedaran acollits directament al règim econòmic matrimonial de separació de béns.

Existeix un nombre mínim de socis per a constituir una societat?

Una sola persona pot constituir una societat. Aquesta es denominaria Societat Unipersonal i el soci seria l'administrador únic de la mateixa, aportant el 100% del capital social i sent responsable tant de drets com de les obligacions que originara la seua activitat.

És necessari que tots els socis treballen en l'empresa?

No és necessari; en les societats existeix la possibilitat que algun dels socis aporte únicament diners a la mateixa, tenint participació en funció de l'aportat tant en els beneficis com en les pèrdues que la societat genere al final de l'exercici. Aquests socis es diuen socis capitalistes, distingint-se dels socis treballadors, que tenen a més, una relació laboral amb la seua pròpia empresa.

És convenient passar de ser empresari individual a fer una societat per raons fiscals?

Pot ser convenient si els beneficis són alts o si la xifra de facturació és elevada.

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost progressiu que aplica un tipus ascendent conforme augmenta el benefici. D'aquesta manera, quan la renda disponible supera l'import de 25.800 euros, passem a tributar el 37% sobre l'excés d'aquesta xifra (fins a 25.800 euros hem pagat, com a molt, el 28%), i passarem a tributar el 45% pel que excedisca de 45.000 euros.

L'Impost sobre Societats, en canvi, suposa un gravamen del 30%. En cas que la Pime siga de reduïda dimensió (import de la xifra de negocis en l'exercici anterior inferior a 10 milions d'euros), per la part del benefici compresa entre 0 i 300.000 euros el tipus serà del 25%, i del 30% per la part restant.

Per això, quan l'empresari té rendes anuals superiors a 25.800 euros, li convé plantejar-se la creació d'una societat.

D'altre costat, les societats i els empresaris o professionals que facturen una xifra anual superior a 600.000 euros han de dur una comptabilitat d'acord amb el Pla General de Comptabilitat, el que exigeix coneixements tècnic-comptables. Açò és un obstacle per a la creació de societats, doncs normalment suposarà un increment dels costos.

En conclusió, si els beneficis produeixen una renda disponible superior a 25.800 euros, o la facturació comença a ser elevada, hem de plantejar-nos la conveniència de crear una societat, presentant ja molt pocs dubtes l'interès de la seua creació quan la facturació anual supera els 600.000 euros.

Què és una comunitat de béns i quan pot ser interessant com forma jurídica d'empresa?

Diu el Codi Civil (article 392) que "hi ha comunitat quan la propietat d'una cosa o d'un dret pertany pro indiviso a diverses persones".

Gens impedeix que una empresa pertanga a diverses persones encara sense haver creat una Societat Mercantil. En aqueix cas, els béns, drets i deutes propis de l'empresa poden pertànyer a diverses persones sense que es determine què bé, quin dret, quin deute correspon a cada persona, sinó que totes elles els compartisquen de manera genèrica.

Poden existir a l'hora de constituir una Comunitat de Béns (CB):

 • Raons organitzatives: La Comunitat de Béns permet conjuminar en una sola entitat (com ocorreria amb qualsevol societat), l'organització productiva, comercial financera i de personal d'una activitat empresarial (així, per exemple, la Comunitat és qui contractaria amb proveïdors i clients, qui emetria les factures, qui constaria com obligada al pagament de les factures de proveïdors, i, fins i tot, qui actuaria com unitat a efectes fiscals.
 • Raons de simplicitat documental i de gestió: els documents de portament obligatòri en les Comunitats de Béns són els mateixos que correspondria dur a cadascun dels seus socis si l'explotació empresarial fóra efectuada directament per ells com empresaris individuals, amb l'avantatge organitzatiu que bastaria amb dur un llibre per a la Comunitat en lloc d'un per a cada soci o comuner. Les Societats Mercantils, en canvi, han d'estar inscrites en el Registre Mercantil, han de dur una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç, i presentar a diligenciat en el propi Registre els seus Llibres de Comerç, i dipositar en el mateix els seus comptes anuals.
 • Raons fiscals: Existeix diferent tractament fiscal dels beneficis segons es tracte d'Impost sobre Societats o bé Imposat sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquesta diferència inclina la balança a favor de les Comunitats de Béns quan la pressió fiscal és menor en cas d'aplicar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que en el d'aplicar el de Societats, o, almenys, no es derive un avantatge cap a aquest segon Impost. Efectivament, la Comunitat de Béns no tributarà pels seus beneficis, sinó que ho faran directament els socis imputant-se'ls directament els resultats i tributant aquests per Renda de les Persones Físiques.

IMPOSTOS

Qui estan subjectes al règim general de l'IVA?

Estan subjectes al Règim General de l'IVA les societats i persones físiques, comerciants i professionals, no acollits a un règim específic. Aquests Règims Especials són:

 • Simplificat.
 • Agricultura, ramaderia i pesca.
 • Béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • Agències de viatge.
 • Comerç minorista (Recàrrec d'equivalència).
 • Règim de les operacions d'or d'inversió.

En el Règim General es tributa per la diferència entre l'IVA reportat i l'IVA suportat. Hi ha tres tipus vigents: General (21%), Reduït (10%) i Súper reduït (4%).

Les societats i persones físiques subjectes a aquest Règim estan obligades a conservar i emetre les factures amb el desglossament de l'IVA i el seu tipus i a la dur de Llibres Registres de factures rebudes i emeses.

En què consisteix el recàrrec d'equivalència?

El Recàrrec d'Equivalència és el règim obligatori per a tributar l'IVA en el cas dels comerciants minoristes que siguen persones físiques o entitats en règim d'atribució de rendes (si tots els seus socis són persones físiques), i que comercialitzen al detall articles o productes de qualsevol naturalesa, excepte els exceptuats en el Reglament de l'IVA.

En aquest cas, la liquidació de l'IVA corre a càrrec del proveïdor, prèvia aplicació del recàrrec corresponent:

Tipus d'IVA del 21% => Recàrrec del 5,2%.
Tipus de l'IVA del 10% => Recàrrec del 1,4%.
Tipus de l'IVA del 4% => Recàrrec del 0,5%.

Els empresaris subjectes a aquest règim, no han de presentar declaracions ni realitzar pagaments, però si estan obligats a conservar les factures.

Com recuperar l'IVA pagat per les compres efectuades abans d'iniciar l'activitat?

Per a recuperar l'IVA pagat per compres efectuades abans d'iniciar la seua activitat haurà de:

 1. Efectuar una "declaració prèvia a l'inici d'operacions" (casella 17 del model 037), en data anterior a les compres.
 2. Sol·licitar factures als proveïdors a qui satisfaça l'IVA.
 3. Efectuar la "declaració d'inici d'activitat (casella 21 del model 037). Tenint en compte que no haurà d'haver transcorregut més d'un any des que va efectuar la declaració prèvia. De no respectar aquest requisit, es perdrà el dret a recuperar l'IVA de les compres prèvies a l'inici de l'activitat.
 4. Descomptar-se l'IVA en les declaracions trimestrals (model 300) que s'efectuen una vegada iniciada l'activitat.

Existeixen algunes dates més convenients, des del punt de vista fiscal, per a iniciar una activitat empresarial o professional?

Tenint en compte que la major part dels impostos són d'import anual, i que trimestralment cal fer declaracions liquidacions o pagaments fraccionats o a compte, existeix la mateixa obligació formal, a l'efecte de declaracions anuals, per a qui comença una activitat l'u de gener que per a qui ho fa el 30 de desembre, i les mateixes obligacions trimestrals per a qui inicia la seua activitat al principi o al final d'un trimestre.

Per això, en la mesura del possible, és aconsellable iniciar les activitats coincidint amb l'inici del període que corresponen les declaracions o liquidacions (principi d'any o, si no és possible, principi de trimestre).

En tot ja que els pagaments en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms són mensuals i la quota obeeix al mes complet, és sempre millor a principi que a la fi de mes.

Això ha de ser tingut en compte, sobretot, per a constituir societat, atès que en els Estatuts ha de constar la data d'inici d'operacions i no és aconsellable indicar una data en els estatuts i altra diferent en les declaracions fiscals.

QÜESTIONS LABORALS

Com s'estableix la jornada de treball?

Generalment els Convenis col·lectius estableixen una jornada setmanal o anual, i, pràcticament en tots els casos, indica que la jornada màxima ha de respectar-se "en còmput anual".

És per això que, pràcticament en tots els sectors, es pot fer una distribució anual de la jornada. Aquesta distribució anual permetrà major intensitat de treball en èpoques de temporada alta, i disminuir la intensitat en èpoques més baixes, sempre obtenint del treballador la prestació màxima des del punt de vista legal, i obtenint el treballador períodes de merescut descans sense que l'empresa patisca perjudici algun.

En tot cas, la jornada ordinària no podrà excedir de 9 hores diàries.

Quin és el cost total d'un/a treballador/a?

El cost és el del sou més les càrregues socials (Seguretat Social). En aquells casos que el treballador haja d'efectuar desplaçaments o efectuar menjars fora del seu lloc habitual, caldrà compensar-li les despeses que per això incórrega.

Seguint un exemple d'un treballador que perceba un sou brut mensual de 1.000 euros, les seues càrregues socials seran les següents aportacions de l'empresari:

al Règim General de la Seguretat Social: 23,6%
a la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals: 0,99%
per atur: 6%
FOGASA: 0,4%
Formació Professional: 0,6%
TOTAL CÀRREGUES SOCIALS = 31,59%

D'aquesta manera, el treballador de 1.000,000 euros bruts mensuals suposa un cost per a l'empresa de:

14.000,00 euros de sou (12 mensualitats més dues pagues extraordinàries)
+ 4.422,60 euros (31.59% de 14.000,00)
= 18.422,60 euros

Els socis i administradors de societats, han de donar-se d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms de la seguretat social?

Estaran obligatòriament inclosos en el Règim Especial d'Autònoms qui exercisquen les funcions d'adreça i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix tal circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la meitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concórreguen algunes de les següents circumstàncies:

 1. Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus serveis estiga distribuït entre socis, amb els quals convisca, i a qui es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
 2. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part del mateix.
 3. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions d'adreça i gerència de la societat.

En els supòsits que no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.

© 2021 - Ajuntament de Xixona - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball