El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L'ALACANTÍ
Extensió (km2): 164.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 26.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 3873
Nre. d'hòmens: 3643
Xifra de població: 7575
Nre. de llars: 3643
Densitat de població: 46.21 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional m2
Supermercats m2
No Alimentació
Vestit i Calçat m2
Llar m2
Resta no alimentació m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
20.32 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 437
Nre. de IAE comercials: 181
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal:
Nre. mercats no sedentaris: 0
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament de Xixona - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball